سیم بندی مرکز کنترل Q70/1A

در اینجا با تمامی مراحل سیم بندی مرکز کنترل Q70/1A آشنا می شویم.

تعداد بازدید: 1131

 سیم بندی مرکز کنترلQ70

منوی (PA) پارامترها ( دکمه ی A یکبار زده شود)

B↓

زیر منو توضیحات محدوده‌ی عملكرد واحد گام افزایش تنظيم کارخانه
O1 زمان باز شن دربا با سرعت تند (زمان کلی باز شدن موتور 1 « no1 = o1 + A1») 0-99 Sec 1 15
A1 زمان باز شدن درب 1 با سرعت آهسته 0-99 Sec 1 7
O2 colspan="2">زمان باز شدن درب ۲ با سرعت تند ( زمان کلی باز شدن موتور ۲ « no2 = o2 + A2» ) 0-99 Sec 1 15
A2 زمان باز شدن درب ۲ با سرعت آهسته 0-99 Sec 1 7
C1 زمان بسته شدن درب 1 با سرعت تند زمان کلی بسته شدن موتور 1 « nc1= c1 + b1») 0-99 Sec 1 15
b1 زمان بسته شدن درب 1 با سرعت آهسته 0-99 Sec 1 7
C2 زمان بسته شدن درب ۲ با سرعت تند (زمان کلی بسته شدن موتور ۲« )» nc2 = c2 + b2 0-99 Sec 1 15
b2 زمان بسته شدن درب ۲ با سرعت آهسته 0-99 Sec 1 7
F1 قدرت موتور 1 در سرعت تند 8-19 - 1 14
d1 قدرت موتور 1 در سرعت آهسته 10-19 - 1 17
F2 قدرت موتور ۲ در سرعت تند 8-19 - 1 14
d2 قدرت موتور ۲ در سرعت آهسته 10-19 - 1 17
od تأخير زمانی بین ۲ لنگه در باز شدن درب ها 0-20 Sec 1 3
Cd تأخير زمانی بین ۲ لنگه دربسته شدن درب ها 0-20 Sec 1 3
tp زمان باز ماندن درب ها قبل از بسته شدن اتوماتیک ( سگمنت ها اموه. واعمي عدد ۱۰۰ را بصورت OO نمایش می دهند.) 1-100 Sec 5 5
pd زمان باز شدن درب اول پیاده رو ( با سرعت تند ) 3-no1 Sec 1 7
tc زمان ضربه نهایی لنگه ۱ با سرعت تند ( غیرفعال = O) 1=0/5S…5=2/5S 0-5 - 0/5 0
PO فعال بودن یا نبودن ضربه ابتدایی Y/N - - no
P1 فعال بودن یا نبودن قفل برقی Y/N - - no
P2 فعال بودن یا نبودن استارت ریموت ها در فاز باز کردن درب Y/N - - no
P3 فعال بودن یا نبودن مد بستن اتوماتیک Y/N - - SI
P4 فعال بودن یا نبودن ۳ ثانیه چشمک چراغ قبل از هر استارت Y/N - - no
P5 فعال بودن یا نبودن مد کارکرد تک موتوره Y/N - - no
P7 فعال بودن یا نبودن تست موتورها Y/N - - SI
P8 فعال بودن یا نبودن تست فتوسولها Y/N - - SI
P9 فعال بودن یا نبودن شروع به کار نرم موتورها Y/N - - SI
11 زمان بسته شدن خودکار پس از عبور از چشم ( غیرفعال = O) (در مدبستن اتومات عمل می کند و درجه اول افزایش از ه به ۵ است) 5-tp-1 Sec 1 0

منوی (rA) تعریف ریموت
(دکمه A سه بار زده شود) 

زیر منوی rA توضیحات وقتی rA نشان داده می شود ، اگر ریموت شما شناسانده شده می توانید با فشردن هر یک از چهار دکمه آن، کد مربوط به آن دکمه را که لحظه ای نشان داده می شود. ببینید.
r= جهت نشان دادن کدهای موجود در حافظه دستگاه باید به داخل این منو رفت که به محض وارد شدن کدهای موجود در حافظه را به ترتیب از ((01)) تا ((00)) می شمارد. ( 00 بیانگر عدد 100 می باشد) نکته مهم : در حین شمارش اولیه کدها در منوی ((r=)) ، می توانید با فشردن دکمه D روی کدی که می بینید آن کد را از سری کدهای موجود در حافظه پاک کنید. بدیهی است که می توان دکمه جدیدی را به کد پاک شده اختصاص داد و این کار به طور اتوماتیک در مرحله شناسایی ریموت بعدی مرکز ، انجام می پذیرد و کد جدید در اولین محل خالی کدها (اگر چه در وسط سری کدها باشد) ذخیره می گردد.
tc جهت شناسایی دکمه ای از ریموت که جهت مد دولنگه ای استفاده می شود بکار می رود . نحوه عملکرد : یک پالس ممتد با دکمه ای از ریموت که می خواهید به مد دولنگه ای (tC) اختصاص دهید ، بفرستید و دکمه آن را فشرده نگه دارید هنگامیکه نمایشگرها (( t . c)) را نشان می دهند، دکمه C را جهت تأیید فشار دهید تا کد مربوط به این کلید همراه نقطه ای در وسط نمایش داده شود که این نقطه نمایانگر سیگنال گرفته شده از ریموت می باشد . دکمه های ریموت و مرکز را رها کنید و دکمه B را جهت خارج شدن و رفتن به مرحله بعدی فشار دهید . اگر کد دیگری نمی دهید چند بار دکمه A را فشار دهید تا به مد معمولی کارکرد ((---)) بروید.
SP جهت شناساندن دکمه ای از ریموت که برای مد STOP در نظر گرفته اید ، به مرکز استفاده می شود. نحوه عملکرد : هنگامیکه روی گزینه ((SP)) هستید ، یک پالس ممتد با دکمه ای از ریموت که می خواهید به مد SP ) STOP ) اختصاص دهید ، بفرستید و دکمه آن را فشرده نگه دارید. در همین هنگام که نمایشگرها ((S. P)) را نمایش می دهند ، دکمه C را جهت تأیید فشار دهید تاکد مربوط به این کلید همراه نقطه ای در وسط که نمایانگر سیگنال گرفته شده از ریموت می باشد ، نمایش داده شود . دکمه های ریموت و مرکز را رها کنید و دکمه B را جهت خارج شدن و رفتن به مرحله بعدی فشار دهید. اگر کد دیگری نمی دهید چند بار دکمه A را فشار دهید تا به مد معمولی کارکرد (( --)) بروید.
pd جهت شناساندن دکمه ای از ریموت که برای مد تک لنگه ای (پیاده رو) در نظر گرفته اید ، به مرکز استفاده می شود. نحوه عملکرد : هنگامیکه روی گزینه ((Pd) هستید ، یک پالس ممتد با دکمه ای از ریموت که می خواهید به مد تک لنگه ای (Pd) اختصاص دهید ، بفرستید و دکمه آن را فشرده نگه دارید. در همین هنگام که نمایشگرها ((P. d) را نمایش می دهند دکمه C را جهت تأیید فشار دهید تا کد مربوط به این کلید همراه نقطه ای در وسط که نمایانگر سیگنال گرفته شده از ریموت می باشد ، نمایش داده شود . دکمه های ریموت و مرکز را رها کنید و دکمه B را جهت خارج شدن و رفتن به مرحله بعدی فشار دهید. اگر کد دیگری نمی دهید چند بار دکمه A را فشار دهید تا به مد معمولی کارکرد ((--)) بروید .
Au جهت شناساندن دکمه ای از ریموت که برای استفاده از « رله Aux » درنظر گرفته اید ، به مرکز استفاده می شود . نحوه عملکرد: هنگامی که روی گزینه ((Au)) هستید، یک پالس ممتد با دکمه ای از ریموت که می خواهید برای استفاده از رله Aux اختصاص دهید ، بفرستید و دکمه آن را فشرده نگه دارید. در همین هنگام که نمایشگرها (( A.u )) را نمایش می دهند دکمه C را جهت تأیید فشار دهید تا کد مربوط به این کلید همراه نقطه ای در وسط که نمایانگر سیگنال گرفته شده از ریموت می باشد ، نمایش داده شود . دکمه های ریموت و مرکز را رها کنید و دکمه ی B را جهت خارج شدن و رفتن به مرحله ی بعدی فشار دهید. اگر کد دیگری نمی دهید چند بار دکمه ی A را فشار دهید تا به مد معمولی کارکرد (( --)) بروید.
rc وقتی که نمایشگرها گزینه ((rC)) را نشان می دهد شما می توانید تمام کدهای ذخیره شده در حافظه دستگاه را که به ریموت ها اختصاص یافته یکجا پاک کنید . جهت این کار روی گزینه ((rC)) دکمه Dرا فشار دهید ، بعد از چند ثانیه (حدوداً ۲ ثانیه ) صدای رله ها به گوش می رسد و مرکز به مد معمولی (( --)) می رود. در این صورت تمام کدهای موجود در حافظه پاک می شوند.

منوی ( L2) لیست 2

(دکمه‌ی A دو بار زده شود)

B↓

زیر منو توضیحات محدوده‌ی عملكرد واحد گام افزایش تنظيم کارخانه
LO زمان عملکرد قفل 2-10 Sec 1 2
Sr عمل کردن رله‌ی Aux همزمان با استارت تا چند ثانیه بعد از اتمام سیکل غیرفعال = O 0-95 Sec 5 0
tr زمان عملکرد کنتاکت رله کمکی Aux در صورت صفر/ غیر فعال بودن sr ( یعنی در صورت عدم فعالیت رله با استارت ) 0-95 Minute 5 0.1
3h زمان بستن خودکار درب هر ۳ ساعت یکبار فقط با سرعت آهسته غیرفعال O= 0-20 Sec 1 5
J1 غیرفعال کردن ورودی فوتوسل ۱ Y/N - - no
J2 غیرفعال کردن ورودی فوتوسل ۲ Y/N - - SI
J3 غیرفعال کردن ورودی Stop ( ورودی ترمینال ۲) Y/N - - SI
SO فعال بودن Stop بین پالس های استارت Y/N - - SI
SU ذخیره تغییرات در حافظه ( بعد از تغییرات باید آنها را در این منو ذخیره کرد و بصورت SI تنظیم شود) Y/N - - no
 

بازیابی تنظیمات کارخانه: دکمه‌ی A چهار بار زده شود تا منوی (dE) مشاهده شود. سپس دکمه‌ی C را در حدود 5 ثانیه نگه دارید. و بعد از این فرآیند دستگاه به مد معمولی و آماده به کار (--) باز می گردد.
توجه: برای مشاهده هر زیر منو دکمه‌ی (B) را فشار داده و برای تغییر مقادیر از دکمه‌های (C) و (D) استفاده کنید. با استفاده از دکمه‌ی (Back) می توانید به منو یا زیر منوی قبلی بازگردید.

 

 

نظرات کاربران

نظرات خود را در مورداین مطلب مطرح نمایید


 1. ezatdr : ezatdr

  سلام لطف در مورد نوع خطاهای سیستم هم اطلاع رسانی کنید؟

 2. احمدرضا : احمدرضا

  آقا خیلی ممنون سیم بندی q۷۰ رو آپلود کردین

  1. : admin

   رضایت شما افتخار ماست

 3. طاها : طاها

  آقا دمتون گرم خیلی محتواهای آموزشیتون خوبه.

  1. : admin

   مرسی از لطفتون

 4. ناصر : ناصر

  جکی که الان میخریم روش q70 هست؟؟

  1. : admin

   بله، اگه اطلاعات بیشتر خواستین تماس بگیرید

 5. هادی : هادی

  چه قدر خوب شد که کاورتون رو عوض کردید، خیلی راحت قابل تشخیصه

  1. : admin

   مرسی از دقتتون

 6. رضا : رضا

  از نحوه سیم بندی مرکز کنترل Q70/1A هم میتونید ویدیو هم بزارید؟

  1. : admin

   بله حتما، هر وقت آماده شد می زاریم

 7. alireza : alireza

  مرسی از محتوای خوبتون

  1. : admin

   سپاس از همراهیتون