راهنمای کارکرد مرکزQ57-12v

در این مطلب با آموزش راهنما کارکرد مرکز Q57-12v همراه شما هستیم.

تعداد بازدید: 479

راهنمای کارکرد مرکزQ57-12v

راهنمای کارکرد مرکزQ57-12v

P1Ž: دكمه جهت شناساندن و برنامه ريزی ريموتها

P2: دکمه جهت برنامه ريزی زمان بندی های کاری

P3: دكمه جهت برنامه ريزی زمان تأخير

RV1: پتانسیومتر جهت تنظیم درجه استپ  حد جريان کشی

ANT: ورودی آنتن گیرنده ریموتها

START:  دکمه فشاری ورودی جهت فرمان استارت دستی 

PHOTO: محل ورودی سیمهای چشم الكترونيك

OUT12V: خروجی 12VDC تا حد 300mA

LAMP: لامپ چشمک زن 12V

MOT1: خروجی موتور يك

MOT2: خروجی موتور دو

~12VAC~: ورودی ترانس (سر 12VAC)

F1:  (10A) فیوز جهت شارژ باتری 12/24V

 JP1: جامپر تعیین شارژی 12/24V

این مرکز داراي سه مد " پله پله " و " اتوماتيك " و " حالت مختلط " مي باشد که به شرح زير مي باشند:

 -مد پله - پله (زمان تأخير = 0)

بعد از اینکه برق ورودی وصل شود، اولین دستور START به عنوان سیکل باز کردن درب عمل مي نمايد. در پایان مرحله باز کردن دو لنگه درب یا بعد از عمل کردن STOP حد جريان کشی براي دو موتور، درب‌ها STOP كامل می نمایند. سیكل عملكردی كامل می شود و لامپ خاموش می شود و سیستم جهت يك دستور جدید START منتظر می ماند تا سيكل بستن درب‌ها را شروع کند. اگر دستور بعدي START هنگامی که سیكل بستن کامل نشده داده شود، درب‌ها STOP کامل می‌کنند و اگر دستور START بعدی بیاید، موجب حرکت برعكس جك‌ها مي شود.

- مد اتوماتيك (زمان تأخير باید با P3 و P2 تعيين شود)

بعد از اینکه برق وروی وصل شود، اولین دستور START به عنوان سیکل باز کردن درب عمل می نمايد. در پایان مرحله باز کردن دو لنگه درب یا بعد از عمل کردن STOP حد جريان کشی براي دو موتور، درب‌ها STOP كامل می نمایند. در این هنگام سپری زمان PAUSE شروع مي شود (چراغ خاموش مي شود). در پایان زمان PAUSE درب‌ها به طور اتوماتيك كامل بسته مي شوند. این سیكل زمانی كامل مي شود که درب‌ها به نقطه ابتدايي شروع کار برسند. اگر يك دستور START قبل از پایان سیكل كامل به مرکز برسد، دربها STOP كامل می كنند. دستور START بعدی موجب حرکت برعكس جكها می گردد. اگر دستور START در طول مدت زمان سپری PAUSE داده شود، سيكل عملكردی جك‌ها مورد وقفه قرار می گيری و STOP کامل ایجاد می شود و درب‌ها دیگر به طور اتوماتيك بسته نمی شوند و دستور START بعدی موجب بستن درب‌ها مي شود.

مد مختلط (زمان تأخير باید با P2 و P3 تعيين شود ):

 بعد از اینکه برق ورودی وصل شود، اولین دستور START به عنوان سیکل باز کردن درب عمل می نمايد. در پایان مرحله باز کردن دو لنگه درب یا بعد از عمل کردن STOP حد جريان کشی برای دو موتور، درب‌ها STOP مي كنند. در این هنگام سپری زمان PAUSE شروع می شود (چراغ خاموش ). در پایان زمان PAUSE درب‌ها به طور اتوماتيك شروع به بسته شدن مي کنند. این سیكل فقط وقت تكميل مي شود که درب‌ها به طور کامل بسته شوند. اگر يك دستور START در حال باز شدن درب‌ها بیاید، هیچ عکس العملي نخواهد داشت و اگر در حال بسته شدن درب‌ها دستور START بیاید، درب‌ها متوقف شده و بعد از حدود 1.5s برعکس کار مي کنند تا کاملا باز شوند و سپس بعد از زمان PAUSE اتوماتيك بسته شوند. اگر هم در زمان تأخير PAUSE دستور START بیاید، این زمان دوباره از صفر شروع به سپري شدن مي کند.

 (RESET شود)  يعنی بستن اتوماتيك ديرتر انجام مي گردد.

مهم: اگر باز کردن درب‌ها تحت کنترل ساعت باشد " مد مختلط " باید استفاده شود.

 • مد پیاده رو:
 • در حاليكه نفر پیاده ای بخواهد از درب عبور کند، این امکان وجود دارد که از مد پیاده رو برای باز کردن فقط لنگه دوم درب تا زمان تعیین شده مخصوص آن، با استفاده از دستور پیاده رو استفاده کنید.
 • ورودی چشم‌های الكترونيك

خروجي کنتاکت بسته چشم‌های الكترونيك را به ورودی چشم‌های الكترونيك وصل نمایید، جهت تغذیه آنها هم از خروجی 12V DC استفاده نمایید. این چشم‌ها فقط در زمان بستن درب‌ها، یا در طی زمان تأخير اتوماتيك اگر مانعی را ببینند باعث عكس العمل مركز می شوند يعني در طول بستن درب‌ها وجود مانع باعث توقف و حرکت معکوس موتورها بعد از حدودا 1.5 ثانیه می‌گردد و در طول زمان تاخير اتوماتيك وجود مانع باعث از سرگیری متوالی زمان تاخير مي گردد و تا برطرف شدن مانع ادامه می يابد.

 • لامپ چشمك زن

 این مرکز يك خروجی جهت چشمك زدن لامپ دارد که حالات زیر را ایجاد میکند:

 1. در طول فاز باز شدن درب‌ها چشمك زن سریع می شود.
 2. در طول فاز بسته شدن درب‌ها چشمك زن كند می شود.
 3. ثابت روشن می ماند اگر در شروع فاز بستن اتوماتيك، مانعی باعث توقف این سیكل گردد.
 • تنظیم STOP حد جريان کشی

با پتانسیومتر RV1 مي توانيم از 0 تا 8 آمپر حد جريان کشی توسط موتورها را محدود کنیم تا بلافاصله از حد فوق که تجاوز کرد STOP کامل بوجود آید. چرخاندن در جهت ساعتگرد با عث افزایش و چرخاندن در عکس جهت ساعتگرد باعث کاهش این حد میگردد.

 • شناساندن ريموت ها

مد دولنگه:

دكمه P1 را يكبار فشار دهید. LED جهت تصدیق چشمك می زند و سپس با حالت ثابت روشن می ماند. در این حالت دكمه ریموتی را که مي خواهيد دو لنگه کار کند فشار دهید،LED خاموش می شود.

مد تك لنگه:

دکمه P1 را دو بار فشار دهید. LED جهت تصدیق چشمك مي زند و سپس با حالت ثابت روشن می ماند. در این حالت دكمه ریموتی را که مي خواهيد جهت مد تك لنگه یا پیاده رو استفاده کنید، فشار دهید.LED خاموش می‌شود.

 پاك كردن کلی:

دکمه P1 را تا زماني که LED خاموش شود فشرده نگه دارید (حدودا 10 ثانیه ) تا همه کدها پاك شوند.

 • زمان بندی کارکرد

در ابتدا مطمئن شوید که درب‌ها به طور کامل باز هستند و اگر نیستند به طور دستی آنها را در حالت کاملا باز قرار دهید. پتانسیومتر RV1 را در حالت نیمه آن قرار دهید. دكمه P2 را تا زمان روشن ماندن ثابت LED و شروع به کار موتور 1 براي بستن درب اول فشرده نگه دارید. سپس آن را رها کنید بعد از مدت زمان تاخیر دلخواه بين دو لنگه يكبار دیگر دکمه P2 را بزنید تا موتور دوم هم شروع به کار کند. صبر کنید تا به موقعیت بسته کامل برسند.

وقتی درب به محل بسته کامل برسد بعد از 2 ثانیه باید از کار بیفتد. اگر از کار نیافتاد پتانسیومتر RV1 زیاد است و اجازه جريان کشی را به موتورها بیش از حد می دهد و باید آن را بسیار آهسته در جهت عکس ساعتگرد بچرخانید تا کمتر شود و جك‌ها از کار بیفتند. حال مراحل فوق را از ابتدا تکرار کنید.

 • تعیین زمان تاخیر (در مد مختلط)

 دكمه P3 را فشار دهید تا زمانی که LED روشن شود اجازه بدهید زمان تاخیر مورد نظر شما بگذرد و سپس دوباره P3 را يكبار دیگر بزنید LED خاموش مي شود و زمان تعیین شده ذخيره مي گردد.

 • تعیین زمان تاخیر (در مد اتوماتيك)

دكمه P3 را فشار دهید تا زماني که LED روشن شود اجازه بدهید زمان تاخیر مورد نظر شما بگذرد و سپس دکمه P2 را بزنید LED خاموش مي شود و زمان تعیین شده ذخيره مي گردد.

 • پاك کردن زمان تاخیر یا تعیین مد پله پله

دكمه P3 را تا زمانیکه LED خاموش شود فشرده نگه دارید. با خاموش کردن LED زمان تاخير از بين مي رود

 • از کار انداختن ورودي چشم‌ها

جهت از کار انداختن ورودی چشم‌ها، كافی است اتصال چشم‌ها را از ورودی ترمینال مرکز بیرون بیاورید و سپس دکمه‌های P1 و P2 را روی مرکز براي چند ثانیه با هم فشرده نگه دارید، LED3  بار جهت تایید این عمل چشمك می زند

به کار اندازی دوباره چشم‌ها بعد از، از کار انداختن آنها

برای اينكار كافي است اتصال چشم‌ها را با مرکز برقرار کنید. مركز به طور اتوماتيك آنها را آشکار سازی کرده و به كار می اندازد.

نظرات کاربران

نظرات خود را در مورداین مطلب مطرح نمایید